Ammatillinen täydennyskoulutus

Kainuun Aalto - Avoin AMK

Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus 60 op (2021-2023)

Aika
16.1.2021 - 31.5.2023

Alustava lähiopetusaikataulu vuonna 2021

 

16.1. – soveltuvuushaastattelut

11.-12.3.

6.-7.4.

11.-12.5.

8.-9.6.

17.-18.8.

7.-8.9.

2.-3.11.

23.-24.11.

Ilmoittautumiset
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 20.12.2020
Paikka

Osaamiskeskus Kainuun Aalto
Kainuun kesäyliopisto
Linnankatu 6 B KAJAANI

Suoritustapa

Koulutus sisältää 36 lähiopetuspäivää, vertaisryhmätyöskentelyä ja ohjattua etäopiskelua.

 

Lähiopetuspäivät sisältävät mm:

– workshop-tyyppistä teorian opiskelua,
– työnohjausharjoittelun työnohjausta,
– oman työnohjaajaidentiteetin tutkimista.

 

Ohjattu etätyöskentely sisältää mm:
– vertaisryhmätyöskentelyä (80 t),
– omaa työnohjaustyöskentelyä kehittävän tutkimuksen ja siihen liittyvän lopputyön,
– kirjallisuuteen perehtymistä,
– ohjatusti suoritettua yksilötyönohjausta (väh. 24 t),
– ohjatusti suoritettua ryhmäohjausta (väh. 56 t).

 

Koulutuksessa oppiminen ja opiskelu perustuu osallistavaan ja prosessoitavaan työskentelyyn, mikä edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetuspäiviin.

Sisältö

Työnohjaus on menetelmä, jonka tarkoituksena on vahvistaa osallistujien kykyjä kohdata työhön liittyviä kysymyksiä, etsiä uusia näkökulmia ja kehittää omaa ja työyhteisönsä toimintaa. Tavoitteena on edistää tavoitteellista työntekoa ja innovatiivisuutta organisaatiossa. Työnohjaus voi olla hyödyllinen tuki pulmallisissa tilanteissa, mutta sen avulla voidaan tutkia myös onnistumisia ja kehittämismahdollisuuksia.

 

Keskeiset sisältöalueet:

– sosiaalinen konstruktionismi työnohjauksen taustateoriana,

– työnohjaus dialogisena ja reflektiivisenä prosessina,

– narratiivinen tapa jäsentää ja ohjata työnohjausta,

– ratkaisukeskeinen projektinohjaus,

– työnohjaajan etiikka, ammatti-identiteetti sekä itsereflektiivisyys,

– yksilö-, ryhmä- ja työyhteisöjen työnohjaus.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat voimavarakeskeisen työskentelyn filosofiaan, teoriaan ja käytäntöön työnohjauksessa.

 

Koulutus antaa erinomaiset valmiudet toimia itsenäisenä työnohjaajana ja prosessikonsulttina. Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus täyttää Suomen työnonohjaajat ry:n kriteerit ja valmistuneet voivat hakea yhdistyksen jäsenyyttä sekä käyttää nimikettä työnohjaaja. Valmistuneet voivat liittyä Dialogiset työnohjaajat verkostoon.

 

Kohderyhmä

Koulutus sopii kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, sekä työyhteisen kehittämisen tehtävissä oleville, joilla on vähintään opistotasoinen peruskoulutus ja omakohtaista kokemusta työnohjaukseen osallistumisesta.

 

Koulutuspalautteista poimittua:

 

”Vallankumouksellinen koulutus. On aika ennen ja jälkeen.
Suhteessa ihmisiin ja elämään. Katson nyt ihmisiä eri näkökulmasta.
Ei tarvitse olettaa ja arvailla, vaan voi kysyä.”

– Mikko Harjunpää
Ohjelmapäällikkö, Nelonen Media

 

”Voimavarakeskeisessä työnohjaajakoulutuksessa minua puhuttelivat moninaiset tavat katsoa maailmaa ja koulutuksen viitekehykset: dialogisuus, narratiivisuus, reflektiivisyys ja ratkaisukeskeisyys. Näihin ”teorioihin” liittyvä ja pohjautuva voimavarakeskeisyyden ajatus tuntui minusta koulutukseen hakeutuessani kiinnostavalta. Voimavarakeskeisyys on houkutellut myös monia työnohjaukseen sittemmin hakeutuneita asiakkaitani. Koulutuksessa oppimaani olen voinut soveltaa monella tapaa myös muissa töissäni asiakkaiden kanssa.

 

Koulutus oli syväluotaus siihen, mitä monia ulottuvuuksia ihmisten kanssa olemiseen ja työskentelyyn liittyy. Prosessinomainen tapa tutkia koulutuksen tarjoamia asioita vei syvälle oivalluksiin, kun asioita sai tutkia oman itsen kautta ja omaan kokemusmaailmaan peilaten. Kouluttajat toivat oman persoonallisen työskentelynsä kautta kukin osansa koulutukseen moninäkökulmaisuuteen.

 

Käytännönläheinen työskentely kouluttajien esimerkkejä seuraten, pienryhmäharjoittelu ja koulutuksen alusta asti tapahtuva ohjattu työnohjausharjoittelu auttoivat uuteen työntekijärooliin kasvamisessa aiempien työroolien rinnalla.

 

Suosittelen koulutusta kaikille erilaisissa yhteistyösuhteissa ja verkostoissa työskenteleville, jotka haluavat syventää omaa ymmärrystään työyhteisöistä ja esimerkiksi niihin liittyvistä rooleista ja vuorovaikutustavoista, ja työskennellä työnohjaajana. Työnohjaajana saa auttaa muita työhön liittyvien asioiden tutkimisessa ja oivallusten syntymisessä.”

– Anu Kortelainen
Työnohjaaja (STOry), Puheterapeutti, FM

 

”Hakeuduin Voimavarakeskeiseen työnohjaajakoulutukseen tilanteessa, jossa olin töissä Kainuun Sotella. Koin tarvitsevani lisähaastetta ja uusia ajatuksia tulevaisuuteeni. Hain, pääsin ja aloitin koulutuksen Oulussa tammikuussa 2014.

 

Koulutus oli innostava ja uusia ajatuksia herättävä. Mitä, Miten ja monet muut M-kysymykset tulivat koulutuksessa tutuiksi, joita sitten sovelsin harjoittelutyönohjauksissa ja omassa terapiatyössäni Sotella. Näitä kysymyksiä kyselin aina ja joka paikassa. Suurinta antia olivat kysymykset, jotka esitin minulle itselleni. Mitäs minä tällä kaikella teen ja mihin kaikkeen tämä voikaan monella lailla minut johdattaa?

 

Koulutus antoi minulle uuden rohkeuden ja suunnan teorian sekä erinomaisten harjoitusten myötä. Koulutus syvensi jo aiemmin oppimaani ja näin tuntui käyvän myös monelle muulle. Uusi suunta tarjosi uuden työnmaiseman, jota nyt toteutan. Vaikka koulutus oli sisällöiltään erinomainen, työnohjaajan identiteetin rakentaminen vaati myös paljon harjoittelua, siis ihan sitä tunnustelua, että mikä on minun tyylini tehdä työnohjauksia. Tavasin koulutuksesta saamaani oivaa materiaalia ja lähteitä aina ennen ohjauksia. Tärkeiksi asioiksi muodostuivat ei-tietäminen ja avoimesti kysyminen. Huomasin, kuinka tärkeää on se, että ihminen tulee kuulluksi niin työntekijänä kuin kokonaisuutenakin.”

– Työnohjaajakoulutuksen kautta työuran luonut Terapiamies Mika Haataja
Psykoterapeutti (Valvira, Kela), Työnohjaaja (StOry), Kouluttaja ja Neuropsykiatrinen valmentaja

Kouluttajat

Koulutus järjestetään yhteistyössä Dialogicin kanssa.

Dialogic Oy on kokeneiden perheterapeuttien, työnohjaajien ja kouluttajien yhteisö, joka on vuosia kehitellyt dialogisia ja reflektiivisiä prosesseja sekä voimavarakeskeisiä lähestymistapoja. Dialogic on tällä hetkellä Suomen suurin työnohjaajakoulutusyhteisö ja merkittävä toimija myös perheterapian ja perhetyön alalla. He ovat toteuttaneet yhteistyökumppaneidensa kanssa kymmeniä perheterapia- ja perhetyön koulutuksia.

 

Dialogicin kouluttajat ovat kokeneita työnohjaajia ja kouluttaja-psykoterapeutteja, jotka ovat toimineet myös useita vuosia työnohjaajakoulutuksissa kouluttajina.

 

Lassi Pruuki
– teologian tohtori, perhe- ja pariterapiakouluttaja, työnohjaaja, työnohjaajakouluttaja

 

Pekka Holm
– sosiaalityöntekijä, lastenpsykoterapeutti, vaativan erityistason perheterapeutti, työnohjaaja, työnohjaajakouluttaja

 

Katri-Ina Euramaa
– kasvatustieteen kandidaatti, vaativan erityistason perheterapeutti, työnohjaaja, työnohjaajakouluttaja

Hinta

6850 €

 

Hintaan sisältyvät lähiopetuspäivien teoriaopetus, työnohjausharjoittelun työnohjaus ja opetuksen yhteydessä jaettava materiaali. Osallistumismaksu laskutetaan lukukausittain, aina lukukausien alussa.

Koulutuksen yhteyshenkilö

Mira Huotari

p. 040 1488 591

mira@kainuunaalto.fi

Lisätietoja

Koulutukseen otetaan mukaan 8-12 opiskelijaa, jotka valitaan hakemusten ja soveltuvuushaastattelun perusteella.

 

Hakeminen koulutukseen:                         

Koulutukseen haetaan vapaamuotoisella kirjeellä, josta tulee käydä ilmi:

–     hakijan nimi, ikä ja yhteystiedot

  • koulutus, ammatti ja työpaikka (mahdollisesti aikaisemmatkin)
  • muut koulutukset, joilla on hakijan mielestä merkitystä
  • kokemukset työnohjauksesta/konsultaatioista
  • mahdollinen kokemus omasta terapiasta (ei tarvitse olla)
  • selvitys siitä, miten työnohjaus ja koulutukseen haku liittyvät hakijan tulevaisuuteen
  • lyhyt tarina hakijan tämän hetken elämäntilanteesta

 

Hakemukset tulee toimittaa 20.12.2020 mennessä sähköpostilla osoitteeseen mira@kainuunaalto.fi.

 

Hakemusten perusteella hakijat kutsutaan soveltuvuushaastatteluun, joka järjestetään ma 16.1.2021 Osaamiskeskus Kainuun Aallolla Kajaanissa.

 

Koulutukseen hakeminen ja soveltuvuushaastatteluun osallistuminen eivät vielä sido opiskelijaa opiskelun aloittamiseen. Mikäli opiskelija tulee valituksi koulutukseen hakemukseen ja soveltuvuushaastatteluun perustuen, hänet tiedotetaan henkilökohtaisesti ja hänellä on 5 arkipäivää aikaa kirjallisesti vahvistaa opiskelun aloittaminen ja koulutukseen sitoutuminen.

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova siitä hetkestä, kun koulutukseen valittu kirjallisesti vahvistaa opiskelupaikan vastaanottamisen ja koulutukseen sitoutumisen. Tämän jälkeen perumisia ei oteta vastaan eikä opintomaksuvelvoitetta voida poistaa.

 

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.