Draamakasvatusta kasvatus- ja opetustyöhön -hankkeen opiskelijahaku 28.5.-30.6.2018

Kainuun Aalto - kuvituskuva

Draamakasvatusta kasvatus- ja opetustyöhön -hankkeen opiskelijahaku 28.5.-30.6.2018

Draamakasvatuksen perusopinnot, lv. 2018-2019, 25 op

Opetushallitus on myöntänyt valtionavustusta Kainuun kesäyliopiston Draamakasvatusta kasvatus- ja opetustyöhön -hankkeelle. Avustuksen turvin opinnot voidaan toteuttaa niin, ettei opintomaksua opinnoista peritä. Opetus toteutetaan kokonaisuudessaan Kainuun kesäyliopistolla Kajaanissa. Opiskelu muodostuu kymmenestä 15 tunnin mittaisesta toiminnallisesta lähijaksosta (perjantai-ilta ja lauantaipäivä), jolloin perehdytään käytännön harjoituksin ja keskusteluin opiskeltavaan asiaan. Opinnot vastaavat Jyväskylän yliopiston tutkintovaatimuksia. Vastaavaa opintokokonaisuutta ei Kainuussa ole aiemmin toteutettu!

Draamakasvatus on taidekasvatuksellinen ja kokemuksellinen oppiaine. Siinä opiskellaan ja tutkitaan draaman ja teatterin keinoja opetus- ja kasvatustyössä sekä draamaa taideaineena eri kasvatus- ja oppimisympäristöissä. Oppiaineena se rakentuu sosiokulttuuriseen ja yhteisölliseen oppimiseen ja korostaa taiteen osallistavaa ja tutkivaa roolia.

Draamassa oppimisen ytimessä on yhteinen kokemus ja sen reflektointi. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (OPS 2016) sana draama esiintyy yli 70 kertaa. Opetussuunnitelmassa painotetaan draaman integroimista eri sisältöalueiden opetukseen sekä vuorovaikutustaitoja ja osallisuutta. Draama sopii hyvin ilmiölähtöisen opetuksentoteuttamiseen: tutkittavia asioita voidaan konkretisoida ja kokeilla eri näkökulmista. Ryhmälähtöisenä työmuotona draama sopii myös työyhteisöjen kehittämiseen.

Opiskelussa korostuu teorian ja käytännön tiivis vuorovaikutus: lähijaksojen toiminnalliset jaksot nivotaan teoriaan oppimistehtävissä. Opiskeluprosessissa vuorottelevat siis yksilöllinen työskentely sekä ryhmässä oppiminen. Perusopinnoissa rakennetaan omien taitojen kehittämisen kautta käytännöllis-teoreettinen orientaatio draamaopettajuuteen ja luodaan yleiskuva draamakasvatuksen eri työtavoista ja genreistä sekä opiskellaan esittävän ja osallistavan draaman tekemisen ja ohjaamisen perusteita.

Opiskelu muodostuu kymmenestä 15 tunnin mittaisista toiminnallisista lähijaksoista (pe-ilta + la-päivä), jolloin perehdyt käytännön harjoituksin ja keskusteluin opiskeltavaan asiaan. Oppimistehtävillä syvennät lähijaksojen asioita. Läpi opiskeluprosessin arvioit omaa oppimistasi oppimispäiväkirjan avulla.

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot

Draamakasvatuksen perusteet
Draamakasvatuksen perusteet ja genreajattelu (2 op)
Draamakasvatuksen kartalle (3 op)

Dramaturgia I
Dramaturgian perusteet ja näytelmäanalyysi (3 op)
Dramatisointisuunnitelma (2 op)

Esittävä draama I
Improvisaatio ja liike (3 op)
Näyttelijän- ja ohjaajantyö (2 op)

Soveltava draama I
Prosessidraaman dramaturgia ja ohjaaminen (2 op)
Prosessidraamasuunnitelma (3 op)

Draamaopettajuuteen kasvaminen
Draamaopettaja taiteilijana ja kasvattajana (5 op)

Kohderyhmä

Draamakasvatuksen perusopinnot sopivat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita draamasta taidemuotona sekä draaman ja toiminnallisten työtapojen käyttämisestä kasvatus- ja opetustyössä. Opiskelu soveltuu esimerkiksi opettajille, ilmaisutaidon opettajille, teatterikerhojen vetäjille, lastentarhanopettajille, nuoriso-ohjaajille sekä niille, jotka ovat kiinnostuneita oman ilmaisunsa kehittämisestä. Draamakasvatuksen perusopinnot käyvät opettajankoulutuslaitosten erikoistumisaineeksi.

Hinta

Opetushallitus on myöntänyt valtionavustusta Kainuun kesäyliopiston Draamakasvatusta kasvatus- ja opetustyöhön -hankkeelle, joten opintomaksua opinnoista ei peritä. Mukaan valittavat opiskelijat huolehtivat itse omista mahdollisista matkustus-, majoitus- ja ruokailukustannuksistaan sekä mahdollisista oppimateriaaleista.

Hakeminen opintoihin

Opintoihin haetaan sähköisellä hakemuksella. Sähköinen hakemus tulee olla tallennettuna järjestelmään hakuajan päättymiseen mennessä. Hakemuksen liitteiden tulee olla perillä hakuajan päättymisajankohtaan mennessä. Liitteet lähetetään sähköpostitse (birit@kainuunaalto.fi). Liitteitä ei palauteta.

Hakulomake (Linkki sulkeutuu hakuajan päättyessä 30.6. klo 23:59)

Hakemuksessa arvioit itseäsi alan opiskelijana. Sähköisessä hakulomakkeessa kysytään seuraavia asioita:

• Miksi haluat opiskella draamakasvatusta ja mitä odotat opinnoilta?

• Kuvaile motivaatiotasi ja soveltuvuuttasi draamakasvatuksen opiskeluun.

• Arvioi akateemisia opiskelutaitojasi (mm. tiedonhaku, tieteellinen kirjoittaminen).

• Miten arvioit pystyväsi suorittamaan opinnot annettujen aikataulujen puitteissa? Kerro sitoutumisestasi lähijaksojen opetukseen ja tehtävien suorittamiseen.

• Mitä aikaisempia opintoja ja toimintaa sinulla on draamakasvatuksen alueelta?

Liitä mukaan oikeaksi todistettu kooste (CV) liitetiedostona sähköisen hakemuksen yhteyteen. Koosteesi voivat oikeaksi todistaa kaksi sellaista henkilöä, jotka ovat nähneet alkuperäiset todistukset tai tuntevat muutoin työ- ja harrastehistoriasi. Liitä mukaan ko. henkilöiden nimet ja yhteystiedot (allekirjoituksia ei vaadita).

Valintakriteerit

Valinta tapahtuu pistemäärän perusteella paremmuusjärjestyksessä kuitenkin siten, että osioista 1, 2 ja 3 on saatava yhteensä vähintään 4 pistettä. Valitsematta jääneet hakijat asettuvat varasijoille paremmuusjärjestyksessä. Myös varasijalta valituksi tuleminen edellyttää vähintään em. 4 pistettä.

1. Opiskelijan kuvaus soveltuvuudestaan draamakasvatuksen opintoihin arvioituna kirjallisen kuvauksen pohjalta (0-3 pistettä)

2. Tavoitteet, motivaatio ja opintojen tarve (0-3 pistettä)

3. Akateemiset valmiudet kirjallisten tehtävien suorittamiseen arvioituna hakemuksen kielellisen ilmaisun pohjalta (0-3 pistettä)

4. Liitteillä osoitettu soveltuva työkokemus draaman/teatterin opetuksesta ja käytöstä tai draama/teatteriharrastuksesta viimeisen 10 vuoden aikana (0-3 pistettä)

Saman pistemäärän saaneet asetetaan paremmuusjärjestykseen seuraavasti:

1. Opiskelijan kuvaus soveltuvuudestaan -osion pistemäärä.

2. Tavoitteet, motivaatio ja opintojen tarve -osion pistemäärä.

3. Akateemiset valmiudet kirjallisten tehtävien suorittamiseen arvioituna hakemuksen kielellisen ilmaisun pohjalta ‐osion pistemäärä.

4. Liitteillä osoitettu soveltuva työkokemus draaman/teatterin opetuksesta ja käytöstä tai draama/teatteriharrastuksesta viimeisen 10 vuoden aikana -osion pistemäärä.

5. Arvonta.

Ilmoittautumisohjeet toimitetaan opintoihin valituille. Opiskelijaksi ilmoittaudutaan vasta valintatuloksen tultua.

Opinto-oikeuden voimassaolo

Koulutukseen hyväksytyille myönnetään opinto-oikeus ajalle 1.8.2018–31.7.2019. Opintoihin valittujen tulee ottaa vastaan opinto-oikeutensa viimeistään 31.7.2018. Opinnot tulee aloittaa elokuussa 2018.

Koulutuksen yhteyshenkilö

Koulutussuunnittelija Birit Oksman
birit@kainuunaalto.fi
p. 040 1488 592