Lukiolakihanke käynnistyy

Lukiolakihanke käynnistyy

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut myönteisen rahoituspäätöksen Kainuun korkeakouluyhdistys ry:n hallinnoimalle, kaksivuotiselle hankkeelle, jossa tarkastellaan uuden lukiolain ja uudistuvan korkeakouluun haun vaikutuksia ja mahdollisuuksia Kainuussa. Hanketta koordinoi Kainuun kesäyliopisto. Hankepäällikkönä toimii Mira Huotari. Hankeen valmistelu ja tarvekartoitus tehtiin yhteistyössä Kainuun kesäyliopiston ja Kainuun lukioiden kanssa.

Lukiolakiuudistuksella tavoitellaan tehokkaampaa siirtymistä toiselta asteelta korkea-asteelle sekä lukio-opintojen entistä parempaa vastaavuutta jatko-opintojen, työelämän sekä kansainvälisyyden vaatimuksiin.

Osa lukio-opinnoista tulee jatkossa toteuttaa yhteistyössä korkea-asteen kanssa. Puhutaan niin sanotuista kurkistusopinnoista, joiden avulla opiskelija tutustuu korkea-asteen opintotarjontaan ja korkea-asteella vaadittaviin opiskelutaitoihin sekä syventää lukion oppimääriä korkea-asteen opinnoilla. Hankkeen aikana kartoitetaan lukiolaisten jatko-opinto- ja urahaaveita ja suunnitellaan Kainuun lukiot kattava kurkistusopintotarjonta kysyntään vastaavaksi. Kainuussa osa kurkistusopinnoista tullaan toteuttamaan verkkovälitteisesti. Verkko-opiskelussa opiskelijan itseohjautuvuus, motivaatio ja digitaidot ovat oleellisia. Taitoja tulee tukea riittävällä ja asiantuntevalla opinto-ohjauksella. Myös kurkistusopintojen rahoitusmallit on selvitettävä, koska lukiokoulutukseen kuuluvien kurkistusopintojenkin tulee olla opiskelijalle maksuttomia.

Lukio-opintojen linkittyminen työelämään on myös uuden lukiolain velvoitteita. Kainuun alueen työelämän edustajilta kerätään tietoa tulevaisuuden työelämän tarpeista, osaamistavoitteista ja työllistävistä aloista ja niitä vastaavia opintopolkuja suunnitellaan Kainuuseen. Lukiolaisille tämä tarkoittaa kurkistuksia myös tulevaisuudessa työllistävien alojen korkeakouluopintoihin. Kainuu tarvitsee monipuolisesti korkea-asteen koulutettua väestöä kehittyäkseen ja pysyäkseen elinvoimaisena.

Uusi lukiolaki velvoittaa lukiota tarjoamaan entistä henkilökohtaisempaa opinto-ohjausta ja opintopolkuja. Opinto-ohjaus laajenee kattamaan myös niin sanotun jälkiohjausvelvoitteen. Laki edellyttää, että lukiot huolehtivat jatkossa myös niiden opiskelijoiden jälkiohjauksesta, jotka keskeyttävät lukio-opintonsa tai jotka eivät saa hakemaansa jatko-opiskelupaikkaa. Opinto-ohjaustyötä tekevien resurssit ja mahdolliset ammatillisen lisäosaamisen koulutustarpeet tulevat hankkeessa selvitettäviksi.

Koulutusasteiden välisen yhteistyön lisääminen näkyy myös korkeakouluissa tehtävien opiskelijavalintojen uudistamisessa. Jatkossa yhä suurempi osa korkeakoulujen opiskelijoista valitaan ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella niin sanotussa todistusvalinnassa. Todistusvalinta tarkoittaa lukio-opiskelun ja ylioppilaskirjoitusten menestyksellistä suorittamista sekä oikeita lukioaikaisia oppiainevalintoja. Opiskelijat tarvitsevat tietoa ja asiantuntevaa ohjausta heti lukio-opintojen alkuvaiheessa, jotta opiskelu vastaa alusta alkaen opiskelijan jatko-opintotavoitteita. Niille opiskelijoille, jotka eivät korkea-asteen opiskelupaikkaa todistusvalinnassa saa, mahdollistetaan vaihtoehtoisia hakumenettelyjä kuten pääsykokeet ja niin kutsuttu väylähaku. Hankkeessa perehdytään myös korkeakoulujen hakumenettelyihin.

Tosiasia on, että valmistautuminen korkea-asteen opintoihin alkaa jatkossa jo lukion ensimmäiseltä luokalta. Uudistusten sisällöistä tulee tiedottaa selkeästi, yhteneväisesti ja ajankohtaisesti kohderyhmiin kuuluvien keskuuteen. Kurkistusopintotarjontaa tulee suunnitella Kainuun alueen yhteistyönä niin lukiolaisten kuin myös alueen työelämän lähtökodista. Opinto-ohjauksen resurssit ja laatu tulee varmistaa. Uudistuksiin on kyettävä vastaamaan onnistuneesti ja ennakoivasti kaikissa Kainuun lukioissa, jotta kainuulaisten lukiolaisten tasa-arvoiset opiskelumahdollisuudet ja jatko-opintokelpoisuudet turvataan.

 

Lisätietoja:

hankepäällikkö Mira Huotari
p. 040 1488 591
mira@kainuunaalto.fi